Warunki współpracy

WARUNKI  WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH

I REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA DYSTRYBUTORÓW

 

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszych Warunkach współpracy pojawia się pisane określenie wskazane w paragrafie niniejszym, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Dystrybutor – Przedsiębiorca,  trudniący się zawodowo sprzedażą Towaru znajdującego się w ofercie ZHUO, który w wyniku zawarcia umowy, nawiązał współpracę z ZHUO w zakresie dalszej odsprzedaży Towaru , objętych ofertą handlową ZHUO.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  
 3. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez ZHUO do sprzedaży Dystrybutorowi, celem jego dalszej odsprzedaży przez Dystrybutora. 
 4. Warunki współpracy - przedmiotowy dokument normujący zasady współpracy między ZHUO, a Dystrybutorem oraz regulujący zasady korzystania ze sklepu internetowego dla Dystrybutorów.
 5. ZHUO - ZHUO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831134, NIP: 6762578427.

 

§ 2

Przedmiot współpracy

 1. Niniejsze Warunki współpracy określają warunki współpracy handlowej między ZHUO, a Dystrybutorem kupującym od ZHUO do dalszej odsprzedaży Towar, objęty ofertą handlową ZHUO.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, iż w ramach współpracy, ZHUO nie jest zobowiązana do świadczenia na rzecz Dystrybutora lub jego klientów usług dostawy i montażu Towaru, chyba że w powyższym zakresie zostaną poczynione inne ustalenia (w takiej sytuacji montaż i dostawa będą dodatkowo płatne) przy czym dopuszczalna jest także inna niż pisemna forma w/w ustaleń.
 3. Aktualna oferta handlowa ZHUO znajduje się pod adresem: https://zhuo.eu/produkty.

 

§3

Nawiązanie współpracy

 1. Nawiązanie współpracy może nastąpić poprzez:
  1. zawarcie między ZHUO a Przedsiębiorcą umowy w formie pisemnej lub
  2. akceptację przez Przedsiębiorcę niniejszych Warunków współpracy w trakcie rejestracji Konta Użytkownika, odbywającej się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie strony internetowej zhuo.eu.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b), umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Przedsiębiorcę Warunków współpracy, dostępnych po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany od ZHUO na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji Konta Użytkownika. Z chwilą zawarcia umowy Przedsiębiorca uzyskuje status Dystrybutora.
 3. Przed zawarciem umowy w sposób wskazany w § 3 ust. 1 pkt. b), ZHUO  może wezwać Przedsiębiorcę do przesłania drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej, w terminie 7 dni, kopii dokumentów urzędowych potwierdzających prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu rejestracyjnym, a także kopii pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania Przedsiębiorcy, w przypadku gdy stanowi ono podstawę reprezentacji i uzależnić zawarcie umowy od przedłożenia powyższych dokumentów.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku braku zawarcia umowy w formie pisemnej, Dystrybutor i ZHUO są związani postanowieniami niniejszych Warunków współpracy.
 5. W przypadku zawarcia umowy zarówno w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. a), jak i w formie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. b), pierwszeństwo mają postanowienia umowy zawartej w formie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. a).

 

§ 4

Zobowiązania  Dystrybutora

 1. W ramach współpracy z ZHUO, Dystrybutor zobowiązuje się do:
  1. pozyskiwania nabywców na Towar oferowany przez ZHUO,
  2. udzielania nabywcom rzetelnych informacji o Towarze i pomocy przy wyborze odpowiedniego z punktu widzenia potrzeb nabywcy rodzaju Towaru,
  3. reklamowania i promowania Towaru za pomocą środków marketingowych, w tym przekazywanych Dystrybutorowi przez ZHUO materiałów zdjęciowych i katalogów, w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych,
  4. nieprzekazywania jakimkolwiek osobom trzecim materiałów zdjęciowych i katalogowych udostępnionych mu przez ZHUO, bez zgody ZHUO wyrażonej na piśmie,
  5. dbałości  o renomę oraz wizerunek ZHUO oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby godzić w wyżej wymienione dobra ZHUO,
  6. przekazywania ZHUO informacji pomocnych do badań marketingowych dotyczących bieżących i potencjalnych nabywców, ich opinii o Towarze, działającej konkurencji oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na dystrybucję Towaru,
  7. informowania ZHUO o wszelkich zmianach dotyczących Dystrybutora mogących mieć wpływ na wykonywanie obowiązków w ramach współpracy,
  8. odbierania na własny koszt zamówionego Towaru z uzgodnionego punktu odbioru oraz terminowego regulowania należności za zakupiony Towar.
 2. Dystrybutor oświadcza, iż:
  1. posiada pełną zdolność do zawarcia oraz wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z niej wynikających,
  2. prowadzi działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny rachunek,
  3. osoby, za pomocą których współpraca będzie realizowana będą posiadać doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji współpracy,
  4. dochowa należytej staranności przy wykonywaniu umowy, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz mając na uwadze dbałość o wizerunek i  renomę ZHUO.

§ 5

Zobowiązania ZHUO

 1. ZHUO zobowiązuje się do :
  1. sprzedaży Dystrybutorowi Towaru celem jego dalszej sprzedaży prowadzonej przez Dystrybutora,
  2. realizacji zamówień na warunkach określonych postanowieniami niniejszych Warunków współpracy,
  3. dostarczania Dystrybutorowi materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących Towaru, będącego w jego dyspozycji,
  4. informowania Dystrybutora o zmianach w zakresie specyfikacji Towaru oraz przewidywanych zmianach cen.
 2. ZHUO uprawniona jest do jednostronnej aktualizacji oferty. W przypadku aktualizacji, ZHUO zobowiązana jest przedstawiać Dystrybutorowi zaktualizowaną ofertę.

 

§6

Realizacja zamówień

 1. Sprzedaż Towaru następować będzie w oparciu o zamówienia składane przez Dystrybutora. Podstawą składania zamówienia jest aktualna oferta handlowa ZHUO.
 2. Zamówienie może być złożone w następujący sposób:
  1. elektronicznie na adres e-mail ZHUO: handlowy@zhuo.eu lub inny adres e-mail wskazany na stronie internetowej https://zhuo.eu.
  2. w przypadku Dystrybutora posiadającego Konto Użytkownika na stronie https://zhuo.eu – po zalogowaniu się przez Dystrybutora do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b), Dystrybutor przed złożeniem zamówienia kompletuje zamówienie poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” oraz poprzez wskazanie ilości zamawianego Towaru. Dokonując wyboru poszczególnych Towarów Dystrybutor może zostać poproszony o dokonanie wyboru dodatkowych cech produktów, w oparciu o komunikaty wyświetlane podczas składania zamówienia. Wybrane Towary znajdują się w zakładce „Twój koszyk”. Po kompletacji zamówienia w rubryce „Metoda płatności” zawarte są informacje  w przedmiocie zasad rozliczeń.   Dystrybutor w celu złożenia zamówienia naciska przycisk „Złóż zamówienie”. Dystrybutor, aż do chwili złożenia zamówienia, może poprawiać dane, które zostały przez niego wpisane do formularza zamówienia, wracając do uprzednio wypełnionych pól formularza i korygując błędne informacje.
 4. ZHUO, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia (chyba, że z przyczyn obiektywnych wymagany jest termin dłuższy), potwierdza możliwość realizacji zamówienia, konieczność jego modyfikacji lub wskazuje przyczyny z powodu, których zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
 5. Odbiór Towaru zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZHUO i Dystrybutora. ZHUO nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku odmowy podpisania protokołu lub w przypadku braku stawiennictwa w celu podpisania protokołu. Zastrzeżenia do wykonania części lub całości zamówienia przez ZHUO powinny być wpisane do protokołu odbioru i nie uprawniają Dystrybutora do odmowy podpisania protokołu odbioru.
 6. Dystrybutor zobowiązany jest zbadać Towar w chwili odbioru i ewentualne zastrzeżenia wpisać do protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do rozpatrzenia reklamacji na podstawie gwarancji lub rękojmi, pod rygorem utraty tych roszczeń.

 

§7

Zasady rozliczeń

 1. Dystrybutor zapłaci ZHUO wynagrodzenie, którego wysokość określana będzie na podstawie aktualnej oferty handlowej ZHUO oraz zamówienia złożonego przez Dystrybutora, a zaakceptowanego przez ZHUO.
 2. Wszystkie zamówienia zrealizowane w okresie pierwszych 6 miesięcy współpracy, liczonych od dnia potwierdzenia przez ZHUO realizacji pierwszego zamówienia, nie mniej jednak niż trzy zamówienia, będą rozliczane w ten sposób, iż:
  1. 30 % wynagrodzenia – płatne będzie w terminie 14 dni od potwierdzenia przez ZHUO realizacji zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Dystrybutorowi,  faktury pro forma, na wskazany tam rachunek bankowy ZHUO. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym ZHUO wyżej wskazanej części wynagrodzenia, ZHUO wystawi i doręczy Dystrybutorowi fakturę zaliczkową.
  2. 70 % wynagrodzenia - płatne będzie w terminie 14 dni od dnia odbioru mebli przez Dystrybutora, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Dystrybutorowi faktury VAT, na wskazany tam rachunek bankowy ZHUO.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 i pod warunkiem uiszczenia przez Dystrybutora na rzecz ZHUO całości wynagrodzenia z tytułu realizacji trzech pierwszych zamówień, zamówienia będą rozliczane  w ten sposób, iż wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia odbioru mebli przez Dystrybutora, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Dystrybutorowi faktury VAT, na wskazany tam rachunek bankowy ZHUO.
 4. Wynagrodzenie ZHUO każdorazowo zostanie powiększone o wartość podatku VAT, w stawce zgodnej  z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dystrybutor wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych przez ZHUO oraz na ich wysyłanie w formie elektronicznej.
 6. Dla zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia należnego ZHUO, w  przypadku jeżeli wartość zamówienia lub zamówień przekraczać będzie kwotę 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, ZHUO będzie uprawniona do wypełnienia weksla in blanco wystawionego przez Dystrybutora. Wzór weksla in blanco znajduje się TUTAJ.
 7.  W przypadku zawarcia umowy  w sposób wskazany w § 3 ust. 1 pkt b), Dystrybutor zobligowany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po uprzednim uzgodnieniu z ZHUO terminu spotkania, do wystawienia i podpisania w obecności przedstawiciela ZHUO weksla własnego in blanco.
 8. W przypadku opóźnienia przez Dystrybutora w zapłacie wynagrodzenia, zabezpieczonego w sposób o którym mowa  w ust. 6, Dystrybutor upoważnia ZHUO do wypełnienia weksla in blanco w następujący sposób:
  1. ZHUO wpisze według swego uznania datę i miejsce jego wystawienia oraz termin płatności,
  2. ZHUO wpisze według swojego uznania miejsce płatności weksla,
  3. ZHUO ma prawo wypełnić weksel własny in blanco na sumę wekslową w wysokości całości zobowiązania (m.in. kwota niezapłaconego wynagrodzenia, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ewentualne koszty obsługi prawnej),
  4. Weksel zostanie opatrzony terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od dnia wypełnienia weksla.
 9. ZHUO zawiadomi Dystrybutora o wypełnieniu wystawionego weksla listem poleconym wysłanym co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla i wezwie go do wykupu weksla.
 10. Zawiadomienie i wezwanie, o których mowa w ust. 8:
  1. w przypadku zawarcia umowy w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a), zostanie wysłane na adres Dystrybutora wskazany w komparycji umowy,
  2. w przypadku zawarcia umowy w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b), zostanie wysłane na adres Dystrybutora podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 11. Zmiana adresu wymaga pisemnego (pod rygorem nieważności) zawiadomienia ZHUO. W przypadku braku odbioru przez Dystrybutora wezwania (m.in. w związku z pozostawieniem na awizie) lub zmiany adresu korespondencyjnego przez Dystrybutora bez zawiadomienia ZHUO, skutkuje to przyjęciem, że zawiadomienie zostało odebrane w momencie pozostawienia na awizie lub w momencie braku doręczenia zawiadomienia z innych przyczyn.

§ 8

Okres obowiązywania

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, a po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zaniechania naruszeń.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy, nie powoduje automatycznego rozwiązania wszystkich zamówień zawartych na podstawie umowy. Nie dotyczy to zamówień, z tytułu realizacji których nie zostało uiszczone przez Dystrybutora na rzecz ZHUO terminowo wynagrodzenie.
 5. Usunięcie Konta Użytkownika, w przypadkach, o których mowa w Regulaminie strony internetowej zhuo.eu, nie powoduje rozwiązania umowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

 1. Dystrybutorowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości, określone każdorazowo przez Producenta Towaru.
 2. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wadliwe działanie lub zaniechanie Dystrybutora, jego pracowników oraz osoby trzecie, za które ZHUO nie odpowiada.
 3. Dystrybutor powstrzyma się od samodzielnego dokonywania napraw, przeróbek, demontażu Towaru, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

 

§ 10

Poufność

 1. Strony ustalają, że dla potrzeb umowy pojęcie Informacje Poufne obejmuje wszelkie informacje, które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich uzyskane przez Strony od siebie nawzajem w formie ustnej, pisemnej, graficznej, elektronicznej lub utrwalonej w inny sposób, oznaczone jako poufne lub które ze względu na charakter i towarzyszące ich przekazywaniu okoliczności powinny zostać uznane za poufne.
 2. Strony niniejszym zobowiązują się zarówno w czasie trwania umowy, jak i w okresie 2 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do zachowania w poufności, nieujawniania, nieudostępniania, nienadużywania, ochrony przed jakimkolwiek nieuprawnionym użyciem, nadużyciem lub ujawnieniem oraz niezezwalania na ujawnienie Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej za wyjątkiem upoważnionych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawców, agentów lub doradców każdej ze Stron, którzy muszą je znać lub mieć do nich dostęp pod warunkiem, że każda z rzeczonych osób jest związania postanowieniami umowy o zachowaniu poufności nie mniej restrykcyjnymi niż zawarte w niniejszej umowie przed przekazaniem Informacji Poufnych.
 3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w stosunku do Informacji Poufnych, które:
  1. staną się powszechnie znane;
  2. były znane Stronie przed ich otrzymaniem (pod warunkiem, że taki fakt ponad wszelką wątpliwość będzie w stanie wykazać);
  3. w wyniku wzajemnego pisemnego (pod rygorem nieważności) porozumienia Stron w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania poufności,
  4. Strona jest zobowiązana ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Strona jest wówczas zobowiązana powiadomić drugą Stronę odpowiednio wcześnie na piśmie o zamiarze ujawnienia Informacji Poufnych w tym trybie, umożliwiając tejże Stronie ubieganie się o ochronę Informacji Poufnych. W każdym wypadku Strona ta ujawni tylko niezbędne minimum Informacji Poufnych, w celu wypełnienia stosownych wymogów.
 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Strony zobowiązują się do zwrotu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa jakie sporządziły lub otrzymały od siebie nawzajem w czasie trwania umowy albo w związku z jej wykonywaniem, włączając w to ich kopie papierowe, a także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych. Powyższe nie stanowi jednak zapisu na sąd polubowny.
 2. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZHUO a Dystrybutorem właściwy będzie sąd powszechny w Krakowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami współpracy stosuje się przepisy prawa polskiego.