Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZHUO.EU

obowiązujący od 01.01.2021 roku

 

§ 1

Definicje

 1. Dystrybutor – Przedsiębiorca,  trudniący się zawodowo sprzedażą towaru znajdującego się w ofercie ZHUO, który w wyniku zawarcia umowy, nawiązał współpracę z ZHUO w zakresie dalszej odsprzedaży towaru, objętego oferta handlową ZHUO.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca-Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą z ZHUO umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem https://zhuo.eu, prowadzona przez ZHUO.
 6. Umowa dystrybucyjna (Warunki współpracy) – odrębna umowa zawierana pomiędzy ZHUO a Dystrybutorem, określająca zasady dalszej odsprzedaży przez Dystrybutora, w ramach jego działalności zawodowej, towarów objętych ofertą handlową ZHUO.
 7. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez ZHUO na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 8. Użytkownik  każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej, w tym z Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Strony internetowej.
 9. ZHUO   ZHUO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831134, NIP: 6762578427.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa znajdująca się po adresem https://zhuo.eu prowadzona jest przez ZHUO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831134, NIP: 6762578427, adres poczty elektronicznej: zhuo@zhuo.eu, numer telefonu: +48 22 290 22 49.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez ZHUO Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej. Zasady współpracy ZHUO i Dystrybutora, polegającej na dalszej odsprzedaży przez Dystrybutora, w ramach jego działalności zawodowej, towarów znajdujących się w ofercie ZHUO, określa Umowa dystrybucyjna (Warunki współpracy).
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem:  https://zhuo.eu/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobligowany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. ZHUO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez ZHUO Usług Elektronicznych  świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi z transportem.
 7. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

 

§ 3

Zakres i warunki świadczenia Usług  Elektronicznych

 1. ZHUO świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej następujące, nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy,
  2. Zapytanie ofertowe,
  3. Konto Użytkownika,
  4. Newsletter
 2. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Do korzystania z Usług Elektronicznych wskazanych w ust. 1 pkt. a) - b)  nie jest wymagane zakładanie Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, udostępnionej na Stronie internetowej, umożliwiającej przesłanie przez Użytkownika wiadomości do ZHUO. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego do ZHUO. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy, zamykając Stronę internetową.
 5. Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Zapytanie ofertowe, udostępnionej na Stronie Internetowej, umożliwiającej przesłanie przez Użytkownika zapytania do Dystrybutora, dotyczącego wybranego towaru. Kopia zapytania zostaje przekazana automatycznie do ZHUO.   W celu skorzystania z Usługi Elektronicznej Zapytanie ofertowe, Użytkownik wybiera zamieszczony na Stronie internetowej towar. Następnie za pomocą przycisku „Sieć sprzedaży” zostaje przekierowany na stronę zawierającą listę Dystrybutorów. Po dokonaniu wyboru Dystrybutora, Użytkownik wypełnia formularz „Wyślij zapytanie” i finalizuje czynność za pośrednictwem przycisku „Wyślij”.  Korzystanie z Usługi Elektronicznej  Zapytanie ofertowe jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego do Dystrybutora. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Zapytanie ofertowe, zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.
 6. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika jest dedykowana dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta), w celu zawarcia z ZHUO Umowy dystrybucyjnej oraz składania zamówień na towary znajdujące się w ofercie ZHUO. Umowa dystrybucyjna (Warunki współpracy) w zakresie usług dystrybucyjnych i regulamin sklepu internetowego dla Dystrybutorów są udostępniane Przedsiębiorcy na etapie rejestracji, służącej utworzeniu Konta Użytkownika.
 7. W przypadku powzięcia przez ZHUO informacji, iż Konto Użytkownika zostało zarejestrowane przez konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, ZHUO zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia takiego Konta Użytkownika.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez ZHUO na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego można składać zamówienia, śledzić stan realizacji złożonych zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 9. Rejestracja odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe,
  2. zapoznanie się, akceptację treści oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Warunków współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych i regulaminu sklepu internetowego dla Dystrybutorów.
 10. Wypełniony formularz Użytkownik będący Przedsiębiorcą (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta) przesyła do ZHUO poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku „Zarejestruj się”.
 11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Po wejściu w link aktywacyjny Użytkownik będący Przedsiębiorcą (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta)  zostanie przekierowany na stronę, gdzie będą zawarte Warunki współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych i regulamin sklepu internetowego dla Dystrybutorów.  Z chwilą akceptacji treści oraz zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z Warunkami współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych i regulaminu sklepu internetowego dla Dystrybutorów zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.
 12. Dystrybutor  może w każdej chwili dokonać zmian danych wskazanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Może on w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, poprzez wylogowanie się lub zamknięcie strony: https://zhuo.eu w swojej przeglądarce. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane samodzielnie przez Dystrybutora poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w panelu dostępnym po zalogowaniu, lub poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres elektroniczny ZHUO wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, a także poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres siedziby ZHUO. W przypadku przesłania żądania drogą pisemną lub elektroniczną – usunięcie Konta następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Dystrybutora na przedmiotowym koncie danych. ZHUO  z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Dystrybutora podczas rejestracji adres e-mail.
 13. Dystrybutor może korzystać z Usługi Elektronicznej Newsletter, podając w tym celu ZHUO, w trakcie rejestracji Konta Użytkownika posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej oraz wyrażając zgodę na przesyłanie przez ZHUO na tenże adres e-mail informacji handlowych o nowych produktach, wydarzeniach, akcjach promocyjnych, usługach oferowanych przez ZHUO. W przypadku Dystrybutorów posiadających Konto Użytkownika, którzy na etapie rejestracji nie wyrazili zgody na przesyłanie przez ZHUO informacji handlowych, korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter jest możliwe po zalogowaniu się do Konta Użytkownika, wejściu w zakładkę „Zgody formalne” i wyrażeniu przez Dystrybutora zgody na przesyłanie przez ZHUO na podany adres e-mail, informacji handlowych o nowych produktach, wydarzeniach, akcjach promocyjnych, usługach oferowanych przez ZHUO. Dystrybutor może zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter w każdym czasie, za pośrednictwem odznaczenia zgody na przesyłanie przez ZHUO informacji handlowych, po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. ZHUO może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Dystrybutora przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter adres e-mail.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając zarazem na uwadze respektowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnych ZHUO oraz osób trzecich.
 15. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 16. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 4

Warunki techniczne

 1. Ze Strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażony w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią internet oraz posiadający przeglądarkę internetową o minimalnych wymaganiach takich jak FireFox 34, Opera 24, Google Chrome 39 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies, a także dysponujący aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies na Stronie internetowej znajdują się w pkt. VII Polityki prywatności.
 3. Dystrybutor posiadający Konto Użytkownika zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz odpowiada za wszelkie działania wykonywane na Stronie internetowej po zalogowaniu.
 4. Dystrybutor  zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia ZHUO o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz
  2. wylogowania się z Konta Użytkownika po każdorazowym zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.

 

§ 5

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. ZHUO ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez ZHUO uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ZHUO,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi Elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej do niego należącego,
  6. otrzymywania przez ZHUO powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług Elektronicznych.
 2. ZHUO zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

 

§6

Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na Stronie internetowej oraz prawa własności przemysłowej przysługują ZHUO lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów Strony internetowej pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Strony internetowej, zawarte tam informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody ZHUO lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

§7

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez ZHUO Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zhuo@zhuo.eu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, poczynając od daty otrzymania reklamacji przez ZHUO.
 4. Odpowiedź ZHUO w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. ZHUO jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na Stronie  internetowej. Dystrybutorom, którzy korzystają z Usługi Konto Użytkownika, ZHUO na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres e-mail informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Dystrybutor, nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje poinformować o tym ZHUO. W takim wypadku umowy na świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu byłyby sprzeczne z treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wówczas zastosowanie znajdują przepisy prawa.
 3. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Postanowienie powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu między ZHUO a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby ZHUO. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 5. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu
 6. ZHUO zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa posiada dla drugiej Strony charakter zawodowy, w szczególności w przypadku gdy osoba, z którą zawarto umowę, chceskorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez sprawdzenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, ZHUO może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 7. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z Umową dystrybucyjną (Warunkami współpracy), decydują postanowienia Umowy dystrybucyjnej (Warunków współpracy).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.