Polityka prywatności i cookies

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Strony internetowej https://zhuo.eu.
 2. Właścicielem Strony internetowej https://zhuo.eu oraz administratorem Państwa danych osobowych jest ZHUO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831134, NIP: 6762578427 (dalej: „Administrator” lub „ZHUO”), adres poczty elektronicznej: zhuo@zhuo.eu, numer telefonu: +48 22 290 22 49.
 3. Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej ZHUO.EU stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. ZHUO może przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) Użytkownika:
  1. Dane identyfikacyjne Użytkownika, których zakres różni się w zależności od rodzaju usługi, z której korzysta Użytkownik. Jeśli Użytkownik:
   • korzysta z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika i posiada status Dystrybutora lub jego przedstawiciela, ZHUO przetwarza następujące dane: NIP, nazwa firmy, adres, telefon oraz dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, e-mail, telefon;
   • korzysta z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, ZHUO przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość;
   • korzysta z Usługi Elektronicznej Zapytanie ofertowe, ZHUO przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail;
   • jest subskrybentem Newslettera, ZHUO przetwarza następujące dane: imię, adres e-mail;
   • jest odbiorcą marketingu, ZHUO przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Logi serwera sieciowego. ZHUO automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Strony internetowej. Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł do Strony internetowej, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
  3. Adresy IP. ZHUO może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 3. ZHUO nie gromadzi i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

III. CELE PRZETWARZANIA

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi w następujących celach:

 1. przy założeniu Konta Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 6 - 11 Regulaminu – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną, z w celu zawarcia i realizacji umowy dystrybucyjnej oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy dystrybucyjnej,
 2. przy korzystaniu z Formularza kontaktowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą Formularza kontaktowego;
 3. przy korzystaniu z Zapytania ofertowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu – w celu przesłania zapytania ofertowego Użytkownika do Dystrybutora lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe Użytkownika przez ZHUO;
 4. przy zawieraniu umowy dystrybucyjnej – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tej umowy;
 5. przy subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, wydarzeniach i akcjach promocyjnych ZHUO;
 6. w celu marketingu bezpośredniego produktów, usług i wydarzeń ZHUO;
 7. w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna dla Użytkownika.
 8. W przypadku uzyskania przez ZHUO wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą polityką prywatności, ZHUO  może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń.

IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH, CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZHUO jest:

 

 1. W przypadku zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy, Zapytanie ofertowe: przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. W przypadku zawarcia i realizacji umowy dystrybucyjnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - tj. przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Jeżeli jest Pani/Pan przedstawicielem Dystrybutora, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ZHUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Dystrybutorem, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.
 4. W przypadku Usługi Elektronicznej Newsletter, podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. ZHUO może także podejmować czynności związane z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - o ile są Państwo jednocześnie naszym Dystrybutorem, innym kontrahentem lub ich Przedstawicielem. W pozostałych przypadkach, a także zakresie, w jakim ZHUO wykorzystuje w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). ZHUO może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO także w celach związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem.
 6. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy o ich udostępnienie zwraca się uprawniony organ państwowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas przesłanka konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 7. W przypadku uzyskania przez ZHUO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, ZHUO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić ZHUO realizację usług na Państwa rzecz, w szczególności zawarcie i realizację umowy dystrybucyjnej, świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy lub Zapytanie ofertowe, prowadzenie działań marketingowych bądź przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem newslettera.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez ZHUO w związku z zawarciem i realizacją umowy dystrybucyjnej lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy i Zapytanie ofertowe będą przetwarzane do czasu udzielenia przez ZHUO lub przez Dystrybutora odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz Kontaktowy lub Zapytanie ofertowe.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Elektronicznej Newsletter będzie miało miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych.

Jeżeli jesteście Państwo odbiorcą marketingu, przetwarzamy Państwa dane przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku, kiedy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przechowujemy Państwa dane najdłużej do chwili, gdy zostanie ona wycofana.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM, PROFILOWANIE

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi ZHUO współpracuje w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy dystrybucyjnej. Mogą to być dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie, księgowe i prawne.


Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. ZHUO nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników ZHUO.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), posiadacie Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

VII. PLIKI COOKIES

 1. DEFINICJA: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi po raz kolejny wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez serwis internetowy, przez co wyświetlanie serwisu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb Użytkownika i wcześniej wybranych przez niego ustawień.
 2. PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE: pliki cookies co do zasady nie spełniają definicji danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. ODCZYTYWANIE PLIKÓW COOKIES: Pliki cookies mogą być odczytywane przez systemy informatyczne ZHUO (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (w celu wykorzystania na Stronie internetowej dodatkowych funkcji zapewnianych przez te podmioty).
 4. ZMIANA USTAWIEŃ: Przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej pojawia się komunikat na temat stosowanych plików cookies. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików cookies z poziomu Państwa przeglądarki internetowej, a także możliwość ich usunięcia.
 5. RODZAJE PLIKÓW COOKIES: Na Stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 6. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez ZHUO na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia Google.
 7. REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES: Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Należy mieć jednak na względzie, że Strona internetowa może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies.

VIII. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Miejsce, w którym przechowywane są dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. ZHUO nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Użytkownika, do chwili ich dotarcia do ZHUO.
 2. Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ZHUO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: zhuo@zhuo.eu.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zhuo@zhuo.eu.
 3. ZHUO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.